MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2021 31 mar 2020 31 mar 2021 31 mar 2020
Nettoomsättning 11 24 58 71
Administrationskostnader -18 -17 -73 -108
Rörelseresultat -7 7 -15 -37
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter 396 -7 393 -4
Resultat efter finansiella poster 389 0 378 -41
Bokslutsdispositioner 260 310 260 310
Resultat före skatt 649 310 638 269
Skatt -54 -68 -52 -60
Periodens resultat 595 242 586 209
Periodens totalresultat 595 242 586 209

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MSEK 31 mar 2021 31 mar 2020
Immateriella anläggningstillgångar 1 1
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 243 2 808
Summa anläggningstillgångar 4 244 2 809
Kortfristiga fordringar 819 563
Kassa och bank - -
Summa omsättningstillgångar 819 563
Summa tillgångar 5 063 3 372
Bundet eget kapital 69 69
Fritt eget kapital 779 437
Summa eget kapital 848 506
Obeskattade reserver 211 131
Avsättningar 14 15
Långfristiga skulder 1 618 1 727
Kortfristiga skulder 2 372 993
Summa eget kapital och skulder 5 063 3 372

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.