VD-KOMMENTAR

Verksamhetsåret 2020/2021 har på många sätt varit ett extraordinärt år i huvudsak påverkat av Covid-19-pandemin. Totalt sett kan vi konstatera att Addtech haft god motståndskraft och att vi tack vare högt affärstempo och bra kostnadskontroll har lyckats bibehålla en god rörelsemarginal. Dessutom har vi trots osäkerheten genomfört 14 framgångsrika förvärv i attraktiva nischer. Detta sammantaget visar återigen på styrkan och stabiliteten i vår långsiktiga affärsmodell. Efter två år, kraftigt påverkade av yttre faktorer, då våra medarbetare verkligen har visat förmågan att hitta nya möjligheter och att anpassa sig snabbt till nya omständigheter, ser vi nu fram emot ett nytt år. Bättre rustade än någonsin och med en god orderstock i bagaget. 

FJÄRDE KVARTALET - Fortsatt god efterfrågan

Återhämtningen i efterfrågan fortsatte i det fjärde kvartalet med en positiv utveckling inom de flesta viktiga segment. Det goda marknadsläget inom segment som skogsindustri och vindkraft samt en fortsatt tydlig återhämtning inom verkstadsindustri och specialfordon påverkade mest positivt. Det stärkta marknadsläget motverkades, enligt förväntan, av färre projektleveranser under kvartalet, vilket främst påverkade affärsområdet Automation. Inom affärsområdet Energy minskade inflödet av nya projekt avseende infrastrukturprodukter till stam- och regionnät, från mycket höga nivåer, vilket också var väntat. Vår tilltro till att denna marknad förblir gynnsam under lång tid framöver kvarstår. Sammantaget utvecklades samtliga affärsområden enligt plan även om omsättningen var något lägre jämfört med ett mycket starkt fjärde kvartal förra året.

Med bibehållen kostnadskontroll och långsiktiga effektiviseringsåtgärder lyckades vi uppnå en rörelsemarginal i kvartalet nästan i linje med förra årets starka avslutning rensat för omvärderingar av tilläggsköpeskillingar vilka påverkade årets kvartal negativt med 15 MSEK och föregående år positivt med 30 MSEK. 

HELÅRET – Stabilt utfall tack vare bra affärsspridning

Affärsklimatet på flera av koncernens marknader har under året varit svagt på grund av pandemin men efterfrågan återhämtade sig sekventiellt. Totalt sett har omsättningen och resultatet för jämförbara enheter minskat för helåret. Rensat för den kraftiga inbromsningen i skrubberrelaterad försäljning, samt med tillskott av omsättning och resultat från genomförda förvärv, har dock både omsättning och resultat ökat med även förbättrad marginal.

Pandemin har framförallt inneburit utmaningar för våra enheter verksamma inom segmenten marin, specialfordon och mekanisk industri. Samtidigt har andra segment med stor utvecklingspotential haft en stark utveckling såsom transmission, vindkraft samt skogs- och sågverksindustrin. Affärsläget har överlag varit stabilt inom elektronik, data- och telekom samt medicinteknik. Mot slutet av verksamhetsåret har affärsläget normaliserats och efterfrågan ökat inom de flesta av koncernens viktiga marknadssegment.

Geografiskt har Sverige och Danmark, sett över helåret, haft en stabil utveckling. Finland har påverkats negativt av försämrat affärsläge inom framförallt mekanisk industri och Norge av den bristande investeringsviljan inom olja och gas. Länderna utanför Norden är de som drabbats hårdast av pandemins nedstängningar och restriktioner. Marknadsläget har dock förbättrats sekventiellt för våra bolag med verksamhet på dessa marknader under verksamhetsårets sista halvår. 

Koncernen har under hela året arbetat aktivt med kostnads- och rörelsekapitalåtgärder i de verksamheter som har haft ett försämrat affärsläge. Aktiviteterna fortsätter och sammantaget har anpassningarna omfattat cirka 250 medarbetare. Åtgärderna innebär en kostnadsnivå som är bättre anpassad till nuvarande försäljningsvolymer och kommer att kompensera för de kostnader som väntas återkomma då bolagens marknadsaktiviteter gradvis kommer att öka i takt med att volymerna förbättras.

På helåret var kassaflödet väsentligt bättre än föregående år, 1 503 MSEK (1 117), tack vare stabila marginaler samt åtgärder för ett effektivare rörelsekapital. Vi lyckades uppnå en R/RK på 52% trots att årets ackumulerade rörelseresultat har minskat. Vår likviditet är fortsatt god och vi har ett tillfredsställande kreditutrymme för fortsatta investeringsmöjligheter.

 

FÖRVÄRV - Bra förvärvstempo

Vi har bibehållit ett högt förvärvstempo vilket visar på styrkan i vår förvärvsstrategi. Totalt har fjorton förvärv genomförts under året och ytterligare fyra efter årets slut. Sammanlagt adderar dessa arton förvärv cirka 1 450 MSEK till omsättningen samt cirka 420 nya medarbetare till gruppen.

Förvärv av framgångsrika och marknadsledande bolag i olika tekniska nischer är en viktig del av vår tillväxtstrategi. Flera av årets förvärv har också en tydlig hållbarhetsprofil och passar därmed väl in i vår långsiktiga hållbarhetsvision. Vi ser fortsatt goda förvärvsmöjligheter, både i Norden och i valda delar av Europa.

UTBLICK – Katalysator för hållbar tillväxt

Vår decentraliserade organisationsstruktur och entreprenörsdrivna kultur med besluten nära kunden har än en gång visat sin styrka och även det gångna verksamhetsåret är ett tydligt bevis på styrkan i vår affärsmodell. Utgångsläget för innevarande år är bra, orderstocken är välfylld med fortsatt god efterfrågan under april. Vi är dock ödmjuka inför situationen kring pandemins utveckling. Dessutom finns en osäkerhet kring hur de pågående störningarna i leverantörskedjan kommer att påverka våra bolags leveranskapacitet de närmaste kvartalen.

Vår utveckling mot det nya normala fortsätter, där hållbara tekniklösningar och digitalisering blir alltmer i fokus. Vi är mycket väl positionerade för att tillvarata tillväxtmöjligheterna i valda segment och nischer inom strukturellt drivna utvecklingsområden. Genom att balansera organisk tillväxt och förvärv med god kostnadskontroll kommer vi fortsätta vara en katalysator för hållbar tillväxt.

I år är det 20 år sedan Addtech knoppades av som självständigt börsbolag. Vår genomsnittliga årliga resultattillväxt har varit 18 procent, vilket visar på vår förmåga att leverera långsiktig hållbar tillväxt och god avkastning till aktieägarna. För oss som koncern har vi formulerat en ny vision som ledstjärna för vår fortsatt framgångsrika tillväxt – Ledande tekniklösningar för en hållbar framtid. Denna vision ger inspiration åt hela koncernen samtidigt som vi självklart fortsätter värna om vår starkt entreprenöriella kultur med utgångspunkt i det decentraliserade ansvaret.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla engagerade medarbetare för ovärderliga insatser under året. Vi ser med stor tillförsikt fram emot kommande år och fortsatt hållbar lönsam tillväxt.


Niklas Stenberg
VD och koncernchef

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.