KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2021 31 mar 2020 31 mar 2021 31 mar 2020
Nettoomsättning 2 927 3 038 11 336 11 735
Kostnad för sålda varor -2 016 -2 082 -7 863 -8 088
Bruttoresultat 911 956 3 473 3 647
Försäljningskostnader -497 -483 -1 843 -1 869
Administrationskostnader -162 -172 -637 -707
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 14 51 -4 90
Rörelseresultat 266 352 989 1 161
- i % av nettoomsättning 9,1 11,6 8,7 9,9
Finansiella intäkter och kostnader -15 -19 -52 -56
Resultat efter finansiella poster 251 333 937 1 105
- i % av nettoomsättning 8,6 11,0 8,3 9,4
Skatt -61 -68 -208 -232
Periodens resultat 190 265 729 873
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 183 262 706 862
Innehav utan bestämmande inflytande 7 3 23 11
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 0,65 0,95 2,60 3,20
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 0,65 0,95 2,60 3,20
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 234 268 441 269 051 268 493
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 275 268 594 269 275 268 594
Antalet aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1) som genomfördes i september 2020
och används i alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie.

KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2021 31 mar 2020 31 mar 2021 31 mar 2020
Periodens resultat 190 265 729 873
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar 3 2 -3 1
Periodens omräkningsdifferenser 147 54 -142 59
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen 39 37 15 -9
Övrigt totalresultat 189 93 -130 51
Periodens totalresultat 379 358 599 924
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 369 353 580 910
Innehav utan bestämmande inflytande 10 5 19 14

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 31 mar 2021 31 mar 2020
Goodwill 2 727 1 997
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 769 1 243
Materiella anläggningstillgångar 1 008 936
Övriga anläggningstillgångar 60 64
Summa anläggningstillgångar 5 564 4 240
Varulager 1 661 1 642
Kortfristiga fordringar 2 161 2 261
Likvida medel 420 363
Summa omsättningstillgångar 4 242 4 266
Summa tillgångar 9 806 8 506
Eget kapital 3 450 3 076
Räntebärande avsättningar 336 332
Icke räntebärande avsättningar 388 284
Räntebärande långfristiga skulder 2 056 2 154
Icke räntebärande långfristiga skulder 9 2
Summa långfristiga skulder 2 789 2 772
Icke räntebärande avsättningar 56 46
Räntebärande kortfristiga skulder 1 162 462
Icke räntebärande kortfristiga skulder 2 349 2 150
Summa kortfristiga skulder 3 567 2 658
Summa eget kapital och skulder 9 806 8 506

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

MSEK 31 mar 2021 31 mar 2020
Ingående balans 3 076 2 520
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner 25 16
Återköp av egna aktier - -42
Utdelning, ordinarie -269 -336
Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande -4 -10
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 158 4
Optionsskuld, förvärv -135 -
Periodens totalresultat 599 924
Utgående balans 3 450 3 076

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2021 31 mar 2020 31 mar 2021 31 mar 2020
Resultat efter finansiella poster 251 333 937 1 105
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 151 76 551 354
Betald inkomstskatt -81 -86 -320 -273
Förändringar i rörelsekapital 132 127 335 -69
Kassaflöde från den löpande verksamheten 453 450 1 503 1 117
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -34 -29 -79 -102
Företagsförvärv och avyttringar -165 -120 -1 219 -430
Kassaflöde från investeringsverksamheten -199 -149 -1 298 -532
Utdelning till moderbolagets aktieägare - - -269 -336
Återköp av egna aktier/förändring av optioner 5 8 25 -26
Övrig finansieringsverksamhet -328 -248 106 -145
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -323 -240 -138 -507
Periodens kassaflöde -69 61 67 78
Likvida medel vid periodens ingång 454 316 363 295
Valutakursdifferens i likvida medel 35 -14 -10 -10
Likvida medel vid periodens slut 420 363 420 363

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

31 mar 2021 31 mar 2020
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 2 2 - 6 6 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 2 2 - 5 5 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 4 4 - 11 11 -
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 3 3 - 1 1 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 4 4 - 4 4 -
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 267 - 267 151 - 151
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 274 7 267 156 5 151

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1.
Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Villkorade köpeskillingar 31 mar 2021 31 mar 2020
Ingående balans 151 198
Årets förvärv 170 63
Återförda via resultaträkningen 9 -52
Utbetalda köpeskillingar -64 -65
Räntekostnader 9 3
Valutakursdifferenser -8 4
Utgående balans 267 151

NYCKELTAL

12 månader t.o.m.
31 mar 2021 31 mar 2020 31 mar 2019 31 mar 2018
Nettoomsättning, MSEK 11 336 11 735 10 148 8 022
EBITDA, MSEK 1 501 1 579 1 137 881
EBITA, MSEK 1 251 1 364 1 085 838
EBITA-Marginal, % 11,0 11,6 10,7 10,5
Rörelseresultat, MSEK 989 1 161 910 701
Rörelsemarginal, % 8,7 9,9 9,0 8,7
Resultat efter finansiella poster, MSEK 937 1 105 865 665
Periodens resultat, MSEK 729 873 672 526
Rörelsekapital 2 416 2 415 2 029 1 591
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 52 56 53 53
Avkastning eget kapital, % 23 32 29 28
Avkastning sysselsatt kapital, % 15 21 21 22
Soliditet, % 35 36 36 39
Finansiell nettoskuld, MSEK 3 134 2 585 1 960 1 405
Skuldsättningsgrad, ggr 0,9 0,8 0,8 0,7
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 2,1 1,6 1,7 1,6
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 2 798 2 253 1 700 1 176
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 0,8 0,7 0,7 0,6
Räntetäckningsgrad, ggr 15,8 20,5 22,1 22,7
Medelantal anställda 3 068 2 913 2 590 2 283
Antal anställda vid periodens slut 3 133 2 981 2 759 2 358

NYCKELTAL PER AKTIE

12 månader t.o.m.
SEK 31 mar 2021 31 mar 2020 31 mar 2019 31 mar 2018
Resultat per aktie före utspädning 2,60 3,20 2,45 1,90
Resultat per aktie efter utspädning 2,60 3,20 2,45 1,90
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 5,60 4,15 1,95 2,00
Eget kapital per aktie 11,95 11,25 9,20 7,80
Aktiekurs vid periodens slut 130,00 61,13 48,25 42,00
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 051 268 493 268 187 267 799
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 269 969 269 200 268 755 268 710
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 275 268 594 268 228 267 969
Antalet aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1) som genomfördes i september 2020
och används i alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie.
För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 22-24.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.