BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL 2020 - 31 MARS 2021

FJÄRDE KVARTALET (1 JANUARI - 31 MARS 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 927 MSEK (3 038).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 335 MSEK (407) motsvarande en EBITA-marginal om 11,4 procent (13,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 266 MSEK (352) motsvarande en rörelsemarginal om 9,1 procent (11,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 190 MSEK (265) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,65 SEK (0,95). 

HELÅR (1 APRIL 2020 - 31 MARS 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 336 MSEK (11 735).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 1 251 MSEK (1 364) motsvarande en EBITA-marginal om 11,0 procent (11,6).  
 • Rörelseresultatet uppgick till 989 MSEK (1 161) motsvarande en rörelsemarginal om 8,7 procent (9,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 729 MSEK (873) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 2,60 SEK (3,20).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 52 procent (56).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 23 procent (32) och soliditeten uppgick till 35 procent (36).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 503 MSEK (1 117). Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till 5,60 (4,15).
 • Under året har vi genomfört 14 förvärv samt tillträtt ytterligare fyra efter räkenskapsårets utgång. Totalt medför detta en total årsomsättning om cirka 1 450 MSEK. 
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 SEK (1,00) per aktie.
Koncernen i sammandrag 3 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 31 mar 2021 31 mar 2020 31 mar 2021 31 mar 2020
Nettoomsättning 2 927 3 038 -4% 11 336 11 735 -3%
EBITA 335 407 -18% 1 251 1 364 -8%
EBITA-marginal % 11,4 13,4 11,0 11,6
Resultat efter finansiella poster 251 333 -24% 937 1 105 -15%
Periodens resultat 190 265 -28% 729 873 -17%
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,65 0,95 -32% 2,60 3,20 -19%
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,65 0,95 -32% 2,60 3,20 -19%
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - 5,60 4,15
Avkastning eget kapital, % 23 32 23 32
Soliditet, % 35 36 35 36
Alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1)
som genomfördes i september 2020.
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.