BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL 2020 - 31 MARS 2021

FJÄRDE KVARTALET (1 JANUARI - 31 MARS 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 927 MSEK (3 038).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 335 MSEK (407) motsvarande en EBITA-marginal om 11,4 procent (13,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 266 MSEK (352) motsvarande en rörelsemarginal om 9,1 procent (11,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 190 MSEK (265) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,65 SEK (0,95). 

HELÅR (1 APRIL 2020 - 31 MARS 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 336 MSEK (11 735).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 1 251 MSEK (1 364) motsvarande en EBITA-marginal om 11,0 procent (11,6).  
 • Rörelseresultatet uppgick till 989 MSEK (1 161) motsvarande en rörelsemarginal om 8,7 procent (9,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 729 MSEK (873) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 2,60 SEK (3,20).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 52 procent (56).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 23 procent (32) och soliditeten uppgick till 35 procent (36).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 503 MSEK (1 117). Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till 5,60 (4,15).
 • Under året har vi genomfört 14 förvärv samt tillträtt ytterligare fyra efter räkenskapsårets utgång. Totalt medför detta en total årsomsättning om cirka 1 450 MSEK. 
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 SEK (1,00) per aktie.
Koncernen i sammandrag 3 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 31 mar 2021 31 mar 2020 31 mar 2021 31 mar 2020
Nettoomsättning 2 927 3 038 -4% 11 336 11 735 -3%
EBITA 335 407 -18% 1 251 1 364 -8%
EBITA-marginal % 11,4 13,4 11,0 11,6
Resultat efter finansiella poster 251 333 -24% 937 1 105 -15%
Periodens resultat 190 265 -28% 729 873 -17%
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,65 0,95 -32% 2,60 3,20 -19%
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,65 0,95 -32% 2,60 3,20 -19%
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - 5,60 4,15
Avkastning eget kapital, % 23 32 23 32
Soliditet, % 35 36 35 36
Alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1)
som genomfördes i september 2020.
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.