UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

AUTOMATION
Automations nettoomsättning i det fjärde kvartalet uppgick till 614 MSEK (694) och EBITA uppgick till 77 MSEK (99). Nettoomsättningen under verksamhetsåret uppgick till 2 384 MSEK (2 425) och EBITA uppgick till 245 MSEK (267). 

Marknad
Affärsområdet Automation påverkades totalt sett marginellt negativt av Covid-19. Mycket tuffa jämförelser mot förra årets avslutande kvartal samt färre planerade leveranser av projekt gjorde att försäljningen minskade sekventiellt från tredje kvartalet. Efterfrågan var god inom verkstadsindustrin medan affärsläget var stabilt inom övriga viktiga segment såsom medicinteknik, försvarsindustrin samt data- och telekom. Marknadsläget för bolagen verksamma på marknaderna utanför Norden påverkades fortfarande av nedstängningar och restriktioner även om marknadsläget förbättrades sekventiellt. Resultatet påverkades positivt av en omvärdering av tilläggsköpeskillingar med cirka 10 MSEK i kvartalet och marginalen påverkades också positivt som en följd av årets effektiviseringsåtgärder.

Automation - Omsättning per kundsegment
Automation - Omsättning per geografisk marknad

 

 

COMPONENTS
Components nettoomsättning i det fjärde kvartalet uppgick till 534 MSEK (578) och EBITA uppgick till 59 MSEK (65). Nettoomsättningen under verksamhetsåret uppgick till 2 015 MSEK (2 082) och EBITA uppgick till 196 MSEK (218).

Marknad
Affärsområdet Components påverkades marginellt negativt av Covid-19 och avslutade affärsåret stabilt trots tuffa jämförelser mot föregående års fjärde kvartal. Marknadsläget i Danmark var bra under kvartalet och stabilt i Sverige och Finland medan affärsläget i Norge var svagt på grund av den låga investeringsviljan inom olja och gas. Efterfrågan var fortsatt god inom vindkraftsmarknaden samt inom elektronik och inom specialfordons- och verkstadsindustrin fortsatte återhämtningen. Årets kostnadsbesparingar har gett effekt på marginalutvecklingen som nu är tillbaka på normala nivåer i kvartalet.

Components - Omsättning per kundsegment
Components - Omsättning per geografisk marknad

 


ENERGY
Energys nettoomsättning i det fjärde kvartalet uppgick till 593 MSEK (604) och EBITA ökade med 4 procent till 82 MSEK (78). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 6 procent till 2 566 MSEK (2 412) och EBITA ökade med 16 procent till 329 MSEK (282).

Marknad
Affärsområdet Energy påverkades marginellt negativt av Covid-19. Marknadsläget inom infrastrukturprodukter till om- och utbyggnad av stam- och regionnät är fortsatt god även om inflödet av nya projekt som väntat minskade från mycket höga nivåer. Långa tillståndstider och brist på konsultkapacitet påverkar hur snabbt utbyggnaden kan ske. Efterfrågan inom vindkraft låg kvar på höga nivåer och marknadsläget fortsatte att återhämta sig för enheterna verksamma inom försäljning av nischade produkter för elkraftsdistribution samt bygg och installation. En mindre omvärdering av tilläggsköpeskillingar samt valutadifferenser påverkar marginalen positivt i kvartalet.

Energy - Omsättning per kundsegment
Energy - Omsättning per geografisk marknad

 

 

INDUSTRIAL PROCESS
Industrial Process nettoomsättning i det fjärde kvartalet uppgick till 729 MSEK (732) och EBITA uppgick till 52 MSEK (113). Nettoomsättningen under verksamhetsåret uppgick till 2 785 MSEK (3 204) och EBITA uppgick till 288 MSEK (445).

Marknad
Affärsområdet Industrial Process påverkades kraftigt negativt av effekter från Covid-19 framförallt på grund av den fortsatt låga efterfrågan på lösningar till skrubberinstallationer där försäljningen minskade med cirka 80 procent jämfört med samma period föregående år. Marknadsläget för bolagen inom specialfordon och verkstadsindustrin fortsatte utvecklas positivt och affärsläget inom processindustrin samt efterfrågan på projekt inom skogsindustrin var fortsatt bra. Resultatet påverkades negativt av en omvärdering av tilläggsköpeskillingar med cirka 31 MSEK i kvartalet.

Industrial Process - Omsättning per kundsegment
Industrial Process - Omsättning per geografisk marknad

 


POWER SOLUTIONS
Power Solutions nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 6 procent till 462 MSEK (434) och EBITA uppgick till 63 MSEK (68). Nettoomsättningen under verksamhetsåret uppgick till 1 606 MSEK (1 630) och EBITA uppgick till 209 MSEK (231).

Marknad
Affärsområdet Power Solutions påverkades måttligt negativt av effekter från Covid-19. Försäljningen av produkter inom specialfordon utvecklades positivt även under fjärde kvartalet och efterfrågan fortsatte att öka. Efterfrågan var god för kundanpassade batterilösningar liksom inom data och telekom, medicinteknik och försvar. Affärsläget inom vindkraft var stabilt under kvartalet medan försäljningen minskade för bolagen verksamma inom strömförsörjning. Marginalerna har återhämtat sig till normala nivåer tack vare kostnadsbesparingar och återhämtningen inom specialfordon.

Power Solutions - Omsättning per kundsegment
Power Solutions - Omsättning per geografisk marknad

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.