ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde
Avkastning på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 23 procent (32) och avkastning på sysselsatt kapital till 15 procent (21). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 52 procent (56).

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 35 procent (36). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 11,95 SEK (11,25). Koncernens nettoskuld uppgick vid räkenskapsårets utgång till 2 798 MSEK (2 253) exklusive pensionsskuld om 336 MSEK (332). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner uppgick till 0,8 (0,7).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 2 119 MSEK (2 407) per 31 mars 2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under verksamhetsåret till 1 503 MSEK (1 117). Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 1 219 MSEK (430). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 90 MSEK (109) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 11 MSEK (6). Återköp av egna aktier uppgick till 0 MSEK (42) och återköp av köpoptioner uppgick till 23 MSEK (23). Inlösta och utfärdade köpoptioner uppgick till 48 MSEK (39). Utdelning till moderbolagets aktieägare uppgick till 269 MSEK (336), vilket motsvarar 1,00 SEK (1,25) per aktie. Utdelningen betalades under det andra kvartalet.

Medarbetare
Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 3 133, vilket kan jämföras med 2 981 vid räkenskapsårets ingång. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 321. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 3 068.

Aktiestruktur
Aktiekapitalet uppgick vid räkenskapsårets utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 12 885 744 128 857 440 4,7% 33,1%
B-aktie, 1 röst per aktie 259 908 240 259 908 240 95,3% 66,9%
Totalt antal aktier före återköp 272 793 984 388 765 680 100,0% 100,0%
Varav återköpta B-aktier -3 519 272 1,3% 0,9%
Totalt antal aktier efter återköp 269 274 712

Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 3 590 000 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,3 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier beräknas matcha behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Lösenkurs per option Lösenkurs per aktie Lösenperiod
2020/2024 250 000 1 000 000 0,4% 538,10 134,53 4 sep 2023 - 5 jun 2024
2019/2023 300 000 1 200 000 0,4% 321,80 80,45 5 sep 2022 - 2 jun 2023
2018/2022 300 000 1 200 000 0,4% 232,90 58,23 6 sep 2021 - 3 jun 2022
2017/2021 47 500 190 000 0,1% 178,50 44,62 14 sep 2020 - 4 jun 2021
Totalt 897 500 3 590 000

Förvärv och avyttring
Under perioden 1 april till 31 december 2020 har följande förvärv genomförts: Elkome Group Oy, Kaptas Oy och Elsystem i Perstorp AB till affärsområdet Automation, Fluidcontrol Oy och Satco Komponent AB till affärsområdet Components, Peter Andersson AB och Skyltar & Märken Gruppen AB till affärsområdet Energy, Valutec Group AB och Martin Bruusgaard AS till affärsområdet Industrial Process samt OF-Beteiligungs AG till affärsområdet Power Solutions.

Den 4 januari förvärvades Synective Labs AB, Sverige, till affärsområdet Automation. Synective Labs är specialiserade i högpresterande systemlösningar och skapar optimerade hårdvaru- och programvarudesigner inom FPGA och ASIC. Bolaget har 27 anställda och omsätter cirka 30 MSEK.

Den 5 januari förvärvades Powernor AS, Norge, till affärsområdet Power Solutions. Powernor är baserat i Norge och dimensionerar, projekterar och levererar kompletta UPS-system med batteribackup till krävande applikationer inom sjukvård, infrastruktur och industri. Powernor omsätter cirka 35 MNOK och har 6 anställda.

Den 21 januari förvärvades Impact Air Systems Ltd. och Impact Technical Services Ltd., Storbritannien, till affärsområdet Industrial Process. Impact levererar avfallshanteringssystem till industrin och återvinningsanläggningar runt om i världen. Bolagets kundanpassade lösningar bidrar till en mer hållbar hantering av avfall och en cirkulär ekonomi. Bolaget har 33 anställda och omsätter cirka 8 MGBP.

Den 2 mars förvärvades Fairfield Trading Company Ltd., Storbritannien, till affärsområdet Power Solutions. Fairfield Trading Company Ltd. är en distributör som är specialiserade på leverans av batterier till ett brett spektrum av marknader. Bolaget omsätter cirka 3 MGBP och har 8 anställda.

Förvärvskalkylerna för de förvärv som ingick i perioden 1 april 2019 till 31 mars 2020 har fastställts slutgiltigt. Inga väsentliga justeringar har gjorts i kalkylerna. De från och med räkenskapsåret 2019/2020 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande:

Förvärv (avyttring) Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Omni Ray AG, Schweiz April, 2019 330 65 Automation
Thurne Teknik AB, Sverige April, 2019 100 19 Industrial Process
AB N.O. Rönne, Sverige April, 2019 8 4 Industrial Process
Best Seating Systems Walter Tausch GmbH, Österrike Maj, 2019 23 5 Power Solutions
Thiim A/S, Danmark Juni, 2019 70 15 Automation
Profelec Oy, Finland Juli, 2019 6 2 Energy
BKC Products Ltd., Storbritannien Augusti, 2019 12 5 Industrial Process
Promector Oy, Finland Augusti, 2019 24 20 Automation
Wireco-NB Oy, Finland Februari, 2020 23 6 Energy
Caligo Industria Oy, Finland Februari, 2020 70 9 Industrial Process
DMC Digital Motor Control GmbH, Tyskland Mars, 2020 30 10 Power Solutions
Q-tronic B.V., Nederländerna Mars, 2020 45 10 Power Solutions
Elkome Group Oy, Finland April, 2020 85 38 Automation
Peter Andersson AB, Sverige April, 2020 30 9 Energy
Valutec Group AB, Sverige April, 2020 350 45 Industrial Process
Fluidcontrol Oy, Finland September, 2020 41 20 Components
Kaptas Oy, Finland September, 2020 41 27 Automation
Elsystem i Perstorp AB, Sverige September, 2020 40 18 Automation
Martin Bruusgaard AS, Norge September, 2020 108 30 Industrial Process
Satco Komponent AB, Sverige Oktober, 2020 18 2 Components
Skyltar & Märken Gruppen AB, Sverige Oktober, 2020 60 23 Energy
OF-Beteiligungs AG, Schweiz December, 2020 170 35 Power Solutions
Powernor AS, Norge Januari, 2021 35 6 Power Solutions
Synective Labs AB, Sverige Januari, 2021 30 27 Automation
Impact Air Systems Ltd. och Impact Technical Services Ltd., Storbritannien Januari, 2021 95 33 Industrial Process
Fairfield Trading Company Ltd., Storbritannien Mars, 2021 37 8 Power Solutions
Hydro-Material Oy, Finland April, 2021 52 5 Components
ESi Controls Ltd., Storbritannien April, 2021 93 15 Power Solutions
IETV Elektroteknik AB, Sverige Maj, 2021 80 38 Energy
AVT Industriteknik AB, Sverige Maj, 2021 70 42 Automation

* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvs- respektive avyttringstidpunkten.

Om samtliga förvärv med tillträde under räkenskapsåret hade genomförts 1 april 2020 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 1 080 MSEK, rörelseresultat med 100 MSEK och periodens resultat efter skatt med 80 MSEK.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under räkenskapsåret uppgår diskonterat värde till 205 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom tre år och utfallet kan maximalt bli 263 MSEK. 

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under räkenskapsåret uppgår till 12 MSEK (7) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har netto påverkat räkenskapsåret negativt med -9 MSEK (52). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i årets förvärv uppgår enligt de fastställda förvärvsanalyserna till följande:

MSEK Redovisat värde vid förvärvstidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 26 778 804
Övriga anläggningstillgångar 35 - 35
Varulager 138 - 138
Övriga omsättningstillgångar 444 - 444
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -5 -156 -161
Övriga skulder -236 -31 -267
Förvärvade nettotillgångar 402 591 993
Goodwill 1) 773
Innehav utan bestämmande inflytande 2) -163
Köpeskilling 3) 1 603
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet -285
Avgår ej utbetald köpeskilling -199
Påverkan på koncernens likvida medel 1 119
1) Goodwill motiveras av förväntad framtida försäljningsutveckling och lönsamhet
samt den personal som ingår i de förvärvade bolagen.
2) Innehav utan bestämmande inflytande har redovisats till verkligt värde, vilket innebär
att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill.
3) Köpeskilling anges exklusive kostnader för förvärven.

I förvärvet av Valutec Group AB finns ett åtagande att förvärva återstående 14 procent av bolaget och detta åtagande är värderat till 111 MSEK. I förvärvet av Martin Bruusgaard AS finns ett åtagande att förvärva återstående 20 procent av bolaget och detta åtagande är värderat till 27 MSEK. Dessa åtaganden redovisas som långfristiga räntebärande skulder.

 

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 58 MSEK (71) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 378 MSEK (-41). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid årets utgång till 286 MSEK (341).

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.