KONCERNENS UTVECKLING

Försäljningsutveckling
Addtechkoncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet uppgick till 2 927 MSEK (3 038). 
Den organiska effekten uppgick till -10 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 9 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 3 procent, motsvarande 81 MSEK.

Addtechkoncernens nettoomsättning under verksamhetsåret uppgick till 11 336 MSEK (11 735). Den organiska effekten uppgick till -8 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 7 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 2 procent, motsvarande 298 MSEK.

Resultatutveckling
Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 266 MSEK (352) och rörelsemarginalen uppgick till 9,1 procent (11,6). Finansnettot uppgick till -15 MSEK (-19) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 251 MSEK (333).

Resultatet efter skatt i kvartalet uppgick till 190 MSEK (265) motsvarande ett resultat per aktie före utspädning om 0,65 SEK (0,95). 

EBITA uppgick för verksamhetsåret till 1 251 MSEK (1 364). Rörelseresultatet uppgick till 989 MSEK (1 161) och rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent (9,9). Finansnettot uppgick till -52 MSEK (-56) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 937 MSEK (1 105).

Resultat efter skatt för verksamhetsåret uppgick till 729 MSEK (873) och effektiv skattesats uppgick till 22 procent (21). Resultat per aktie före utspädning för verksamhetsåret uppgick till 2,60 SEK (3,20).

 

Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader
Omsättning per geografisk marknad

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.