ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS såsom de antagits av EU med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats för delårsrapporten med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper.

Nya och ändrade standarder för räkenskapsåret 2020/2021
Nya eller ändrade IFRS förväntas inte få några väsentliga effekter för Addtechkoncernen. 

Statliga stöd
De statliga stöd som erhållits eller kommer att erhållas till följd av Covid-19 pandemin redovisas mot resultatet när det är rimligt säkert att villkor för att erhålla stödet uppfyllts eller kommer att uppfyllas.

Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För definitioner och avstämningstabeller av de nyckeltal som Addtech använder se sid 22-25.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. 

Covid-19-pandemin som bröt ut under början av 2020 påverkar hela världs­marknaden och därmed också Addtech. Addtech fortsätter att följa relevanta myndigheters rekommendationer och vidtar relevanta hälsomässiga försiktighetsåtgärder för att skydda personal och minska smittspridningen i samhället. Utmaningar finns inom försörjningskedjan och osäkerhe­ter föreligger runt våra kunders möjligheter att hålla sina verksamheter igång med full kapacitet. Samtliga bolag i koncernen har handlingsplaner och kostnadsbesparingspro­gram redo att exekveras för att skydda resultat, likviditet och kassaflöde om situationen skulle förändras ytterligare.

Addtech har ett fåtal rörelsedrivande dotterbolag i Storbritannien samt några dotterbolag i andra länder som handlar med Storbritannien. Addtechkoncernens totala exponering mot negativa effekter av Brexit bedöms som marginell.

I övrigt är risk- och osäkerhetsfaktorerna desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 41-43) i årsredovisningen 2019/2020.

Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Effekter av Covid-19 pandemin
Efter Covid-19 pandemins utbrott har Riksdagen fattat beslut om ett flertal statliga stödpaket i Sverige. Stödpaket har även beslutats i andra länder där Addtechkoncernen har dotterföretag. Addtech har analyserat förutsättningarna för dessa stöd och sökt personalrelaterade stöd där kriterierna bedöms vara uppfyllda. 

Vid utgången av räkenskapsårets fjärde kvartal hade cirka 250 av koncernens totalt cirka 3 100 medarbetare blivit uppsagda och ytterligare cirka 120 medarbetare berörs av korttidspermitteringar. Totalt i koncernen har EBITA påverkats marginellt positivt under fjärde kvartalet och i perioden uppgår den positiva effekten till motsvarande cirka 0,4% av försäljningsvolymen till följd av statliga stöd eller effekter från andra statliga åtgärdsprogram. Stöden redovisas under övriga intäkter, eller som en minskning av personalkostnader, beroende på lokal hantering i olika länder. 

Omsättningen beräknas ha påverkats måttligt negativt under fjärde kvartalet och i perioden som helhet, med en successiv förbättring sedan den inledande sexmånadersperioden. Det är primärt försäljningen inom segmenten specialfordon, marin och mekanisk industri som har påverkats. Inga väsentliga nedskrivningar har skett på grund av rådande pandemi.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under perioden.

Säsongseffekter
Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur har ingen väsentlig säsongsvariation. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.

Årsredovisning 2020/2021
Årsredovisning för 2020/2021 kommer publiceras på Addtechs hemsida i juli 2021 på www.addtech.se. En tryckt redovisning kommer att distribueras till de aktieägare som begär detta.

Årsstämma 2021
Årsstämma i Addtech AB kommer att hållas torsdagen den 26 augusti 2021, klockan 14.00. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras under juli 2021 och kommer också att vara tillgänglig på www.addtech.se.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 SEK (1,00) per aktie, vilket motsvarar en utdelning om cirka 323 MSEK (269), vilket är i linje med Addtechs utdelningspolicy med målsättning om en utdelning som överstiger 30 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 1 april förvärvades ESi Controls Ltd., Storbritannien, till affärsområdet Power Solutions. ESi (Energy Saving Innovative) Controls är baserade i England och utvecklar och levererar energieffektiva system för styrning av uppvärmning och applikationer för smarta hus. ESi Controls Ltd. omsätter cirka 8 MGBP och har 15 anställda.

Den 1 april förvärvades Hydro-Material Oy, Finland, till affärsområdet Components. Hydro-Material levererar hydrauliklösningar och kylsystem till främst marknadssegmenten specialfordon och tillverkningsindustrin. Hydro-Material Oy omsätter cirka 5 MEUR och har 5 anställda.

Den 3 maj förvärvades IETV Elektroteknik AB, Sverige, till affärsområdet Energy. IETV Elektroteknik AB är ett kunskapsföretag som erbjuder kvalificerade tjänster inom kraftförsörjning till järnväg, vattenkraft och industri. IETV Elektroteknik AB har 38 anställda och en årsomsättning på cirka 80 MSEK.

Den 11 maj förvärvades AVT Industriteknik AB, Sverige, till affärsområdet Automation. AVT designar och tillverkar automationslösningar främst riktade mot tillverknings-, läkemedels- och fordonsindustrin. Lösningarna omfattar elektrisk och mekanisk konstruktion, programmering av PLC och industrirobotar, vision-system, montage och service. Bolaget har 42 anställda och omsätter cirka 70 MSEK.

Preliminära förvärvsanalyser för dessa förvärv har ännu inte upprättats.

Stockholm den 18 maj 2021

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

ÖVRIG INFORMATION

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 08.15 CET.

Finansiell kalender
2021-07-16   Delårsrapport 1 april - 30 juni 2021
2021-08-26   Årsstämma 2021 kommer att hållas kl 14.00
2021-10-28   Delårsrapport 1 april - 30 september 2021 
2022-02-08   Delårsrapport 1 april - 31 december 2021

Koncernens årsredovisning för 2020/2021 kommer publiceras på Addtechs hemsida i juli 2021.

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.